Cenník

CENY KURZOV:

Plavecký kurz ………………………………………………………………  150 Eur / 20 hodín

(Od otvorenia kurzu sú tréningy 2 x týždenne. Záujemci sú rozdelení podľa veku a plaveckej gramotnosti.)  

Členstvo ……………………………………………………………………..  40 Eur /mesačne – tréningy 2x týždenne

                   …………………………………………………………………….50 Eur/mesačne – tréningy 3x týždenne

 

Individuálne tréningy – cena po dohode s trénerom.

 

VERNOSTNÉ ZĽAVY:

Pre našich stálych členov máme pripravený vernostný program zliav.

Súrodenecká zľava:

 • dvaja súrodenci …………………. zľava 10 Eur/mesačne
 • traja súrodenci ………………….. zľava 20 Eur/mesačne
 • štyria súrodenci …………………. 1 dieťa zdarma

Uvedené zľavy neplatia pre nové kurzy!


Zmluvné podmienky

 1. Zabezpečenie kurzu.

MPK Tvrdošín garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania, v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. 

2.  Cena kurzu.

Účastník kurzu zaplatí kurzovné podľa platného cenníka kurzov bankovým prevodom na účet. 

VÚB Banka 

IBAN: SK85 0200 0000 0042 1240 0151 – uviesť do poznámky meno a priezvisko učastníka 

a to najneskôr 7 dní pred začatím kurzu. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o kurze ak účastník v danom termíne neuhradí kurzovné. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť úvodnej hodiny, vopred oznámi túto skutočnosť telefonicky, osobne alebo písomnou formou. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o kurze a prepustiť dojednanú účasť v kurze ďalšiemu záujemcovi, spĺňajúcemu podmienky pre účasť v kurze.

3.  Vrátenie kurzovného, storno podmienky.

 • Zaplatené celé kurzovné alebo členské je možné vrátiť v plnej výške len vtedy, ak bude o jeho vrátenie požiadané do 3 dní pred zahájením prvej lekcie. Celú čiastku je možné prípadne previesť aj na iný kurz.
 • O vrátenie kurzovného alebo členského je možné mimoriadne požiadať len v prípadoch závažného dlhodobého ochorenia, v prípade úrazu účastníka, či z iných závažných dôvodov, vždy však len na základe predloženej lekárskej správy, či inej odpovedajúcej dokumentácie. Žiadosť musí byť podaná písomne (možné aj elektronicky) a adresovaná vedeniu MPK Tvrdošín.
 • Kurzovné za vymeškané hodiny sa nevracia, ani sa nepresúva do ďalších kurzov.  Vymeškané hodiny je možné po dohovore nahradiť v náhradných termínoch. Viac v časti „Náhrady za vymeškané lekcie“ .
 • V prípade zrušenia lekcie zo strany MPK Tvrdošín ( technické príčiny, choroba ) bude účastníkom kurzu automaticky ponúknutá náhradná lekcia.
 • V prípade zrušenia kurzu zo strany MPK Tvrdošín má účastník kurzu nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného podľa uskutočnených lekcií, prípadne na náhradný kurz.

4.  Náhrady za vymeškané lekcie.

 • Účastník kurzu má nárok na náhradu za 2 a viac vymeškaných lekcií zo zdravotných, alebo vážnych rodinných dôvodov. Nahrádzať sa môžu len tie lekcie, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené.

 • Po zahájení kurzu sa peniaze nevracajú, ani neprevádzajú do prípadného ďalšieho kurzu.  
 • Ospravedlniť je možné dieťa vždy dopredu, najneskôr ráno do 09.00 v deň plánovanej lekcie.  Ak bola lekcia ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká a lekcia prepadá. Ospravedlňovať je možné telefonicky, SMS – priamo trénerovi alebo mailom na mpktvrdosin@gmail.com. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu.
 • Termín náhrad za riadne ospravedlnené lekcie si rodičia dohovárajú telefonicky, mailom, alebo osobne s trénerom.
 • Náhradnej lekcie je možné sa zúčastniť len po jej prechádzajúcom objednaní.
 • V prípade odmietnutia ponuky maximálne dvoch náhradných termínov,  nárok na čerpanie náhrady prepadá. 
 • Náhradné lekcie sú službou MPK Tvrdošín, nie však jej povinnosťou a v prípade nesplnenia uvedených podmienok nevzniká právny nárok na výber náhradných lekcií, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvovanú lekciu. 

5.  Správanie sa počas kurzu.

Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom písomnom upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť  za škodu.

6.   Záverečné ustanovenie

Účastník kurzu, respektíve zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu Mestskému plaveckému klubu Tvrdošín , Š.Furdeka 225, Trstená 028 01  súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na plavecký kurz, členstvo organizovaný  MPK Tvrdošín a tiež fotografií z plaveckého kurzu, ktorého sa on, respektíve jeho dieťa zúčastnilo. MPK Tvrdošín je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z kurzov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti MPK Tvrdošín.

Tieto podmienky účasti platia od 01.10.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na plavecký kurz. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po skončení kurzu.